Regulamin kupna i sprzedaży towarów w sklepie internetowym TwójPokój.pl

1. Definicje

1.1. Sprzedawca – JUSU ISTABA Sp.Zoo, PL69 1090 2688 0000 0001 4832 4206, Adres rejestracji, korespondencji: Warszawa, 02-676 Postępu 19, NIP:9462706667 towary którego sprzedawane są na stronie internetowej TwójPokój.pl zgodnie z niniejszym Regulaminem, i który odpowiada za realizację zamówienia złożonego przez Kupującego.

1.2. Kupujący – osoba fizyczna, a także osoba prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

1.3. Strony – Kupujący i Sprzedawca wspólnie.

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin kupna i sprzedaży towarów w sklepie internetowym TwójPokój.pl, który ma zastosowanie do każdego zakupu dokonanego przez Kupującego na stronie TwójPokój.pl, oraz do każdej umowy kupna-sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedawcą.

1.5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą), zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim na podstawie identyfikatorów, takich jak imię i nazwisko, numer PESEL, dane miejsca zamieszkania i adres IP.

1.6. Umowa sprzedaży -  zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowa sprzedaży towaru, którą uważa się za ważną od chwili złożenia zamówienia. Uznaje się, że warunki Umowy sprzedaży są identyczne z warunkami niniejszego Regulaminu, a Strony zawsze wypełniają warunki Umowy sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.7. Zamówienie– deklaracja woli zakupu towarów, które Kupujący chce nabyć od Sprzedawcy.

1.8. Polityka przetwarzania danych osobowych – dokument opracowany przez TwójPokój.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), który określa podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej TwójPokój.pl. Przed zawarciem Umowy sprzedaży Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z Polityką przetwarzania danych osobowych stosowaną przez Sprzedawcę.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Kupujący potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez akceptację klauzuli „Przeczytałem/am i akceptuję warunki Regulaminu TwójPokój.pl”. Tak zatwierdzony Regulamin jest wiążącym dla Stron dokumentem prawnym, który określa prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego, warunki zakupu towarów i dokonania płatności, formę dostawy i zwrotu towarów, odpowiedzialność prawną stron, a także inne warunki związane z zakupem i sprzedażą towarów na stronie internetowej TwójPokój.pl.

2.2. Dokonać zakupu na stronie internetowej TwójPokój.pl mogą tylko Kupujący, wskazani w punkcie 1.3 Regulaminu. Kupujący akceptując Regulamin oraz zapoznając się z Polityką Przetwarzania Danych Osobowych TwójPokój.pl potwierdza, że ma prawo dokonywać zakupów w sklepie internetowym TwójPokój.pl.

2.3. TwójPokój.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, poprawiania Regulaminu. Klient zostanie o tym poinformowany przed dokonaniem kolejnego zakupu w sklepie internetowym TwójPokój.pl.

2.4. Jeżeli Sprzedawca ma prawo lub obowiązek przekazać Kupującemu informacje i dokumenty dotyczące sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej, we wszystkich przypadkach Kupujący jest zobowiązany podać Sprzedającemu aktualny adres e-mail.

 

3. Zamówienia

3.1. Kupujący może zamówić towary na stronie TwójPokój.pl, wybierając jedną z następujących metod:

3.1.1. przez stronę internetową  TwójPokój.pl;

3.1.2. telefonicznie.

3.2. Kupujący zamawiając towar w sposób określony w punkcie 3.1.1 Regulaminu, w odpowiednich polach informacyjnych na stronie TwójPokój.pl zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia na towary, których przetwarzanie na stronie TwójPokój.pl odbywa się w sposób określony w Polityce przetwarzania danych osobowych.

3.3. Zamawiając towar telefonicznie, Kupujący podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, których przetwarzanie na stronie TwójPokój.pl odbywa się w sposób określony w Polityce przetwarzania danych osobowych, oraz adres e-mail, na który Sprzedawca przesyła Regulamin i Politykę przetwarzania danych osobowych. Tym samym uważa się, że Kupujący zapoznał się z nimi i zaakceptował. Jeżeli Kupujący nie może podać adresu e-mail, Regulamin i Polityka przetwarzania danych osobowych są mu przekazywane w momencie otrzymania Zamówienia, poprzez podpisanie dokumentu odbioru towaru, uznaje się, że Kupujący zapoznał się z nimi i zaakceptował.

3.4. Kiedy Kupujący wybrał produkt, dodał do koszyka, wykonał wszystkie kroki zamówienia i zaakceptował klauzulę „Przeczytałem/am i akceptuję warunki Regulaminu TwójPokój.pl”, a także zaakceptował Politykę przetwarzania danych osobowych, lub w przypadku złożenia Zamówienia telefonicznego, otrzymał Regulamin i Politykę przetwarzania danych osobowych na swój adres e-mail bądź podpisał dokument przy otrzymaniu towaru, uznaje się, że pomiędzy Sprzedającym a Kupującym została zawarta Umowa kupna-sprzedaży. Przy zamawianiu towaru w sposób określony w punkcie 3.1.1 Regulaminu Kupujący jest informowany o potwierdzeniu zamówienia poprzez powiadomienie na podany przez Kupującego adres e-mail.

3.5. Wszystkie niezbędne informacje o produkcie i jego właściwościach znajdują się w opisie produktu na stronie TwójPokój.pl. Instrukcje dotyczące produktu są dołączone do zamówienia.

3.6. Każde zamówienie Kupującego przechowywane jest na TwójPokój.pl oraz w bazie danych Sprzedającego w sposób określony w Polityce przetwarzania danych osobowych.

 

4. Prawa Kupującego

4.1. Kupujący ma prawo nabywać towary i zamawiać usługi na TwójPokój.pl w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4.2. Kupujący ma prawo anulować zamówienie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4.3. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4.4. Kupujący ma prawo do wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

4.5. Kupującemu przysługują inne prawa określone w niniejszym Regulaminie, Polityce przetwarzania danych osobowych oraz w aktach prawnych Republiki Łotewskiej.

 

5. Obowiązki Kupującego

5.1. Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia swoich obowiązków, przestrzegania niniejszego Regulaminu, Polityki przetwarzania danych osobowych oraz przepisów obowiązujących na terytorium Polski.

5.2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony towar lub usługę i odebrać je w sposób określony w niniejszym Regulaminie. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu odbioru towaru w Magazynie, zobowiązany jest on do odbioru towaru na warunkach określonych w Regulaminie.

 

6. Prawa Sprzedawcy

6.1. Sprzedawca i TwójPokój.pl mają prawo, bez uprzedniego powiadomienia Kupującego, anulować zamówienie, jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na podstawie faktury, ale nie dokonał płatności w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wskazanej na fakturze.

6.2. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem TwójPokój.pl korzystając z danych podanych w zamówieniu. Odliczanie czasu dostawy towaru rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z Kupującym. Zamówienie Kupującego może zostać anulowane bez uprzedzenia, jeżeli: (I) Sprzedawca nie skontaktuje się z Kupującym w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od złożenia zamówienia lub (II) Kupujący nie przekaże Sprzedającemu żądanych informacji w terminie określonym przez Sprzedającego.

 

7. Obowiązki Sprzedawcy

7.1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia Kupującego w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

7.2. Sprzedawca i TwójPokój.pl do ochrony i poszanowania prywatności Kupującego, przetwarzania danych osobowych Kupującego wyłącznie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Polityce przetwarzania danych osobowych oraz aktach prawnych Republiki Łotewskiej i Unii Europejskiej.

7.3. Zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar i przyjąć towar zwrócony.

7.4. Sprzedawca zobowiązuje się do wypełnienia innych obowiązków określonych przez Sprzedawcę w Regulaminie i aktach prawnych Republiki Łotewskiej.

 

8. Ceny towarów, sposoby i terminy płatności

8.1. Ceny towarów na TwójPokój.pl są podane w polskich złotych, z uwzględnieniem aktualnej kwoty podatku VAT, a także innych podatków, jeśli takie istnieją.

8.2. Za zamówiony towar Kupujący może zapłacić w jeden z następujących sposobów (wybór może być ograniczony, dlatego ostateczna lista metod płatności zastosowanych do danego zamówienia wskazana jest w kolejnym etapie zamówienia):

8.2.1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

8.2.2. gotówką lub kartą za pobraniem;

8.2.3. korzystając z usługi kredytu konsumenckiego świadczonej przez firmy leasingowe;

8.2.4. w inny sposób wskazany na stronie internetowej TwójPokój.pl.

8.3. W momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatności za towar lub potwierdzenia płatności (jeśli jest to możliwe oraz przy wyborze przez Kupującego sposobu płatności określonego w punktach 8.2.3 - 8.2.4 Regulaminu), zamówienie zostaje potwierdzone.

8.4. Kupujący potwierdzając Regulamin wyraża zgodę na to, że dokument zakupu towaru - faktura VAT będąca jednocześnie dokumentem gwarancji,  paragon fiskalny na towar może być mu przekazana fizycznie wraz z towarem lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu przesłanym niezwłocznie po realizacji zamówienia. Faktury VAT zawierają dane Sprzedającego, wybrany towar, jego ilość, udzielone rabaty, ostateczną cenę towaru, w tym wszystkie podatki oraz inne dane, których podanie jest konieczne, zatwierdzone aktami prawnymi regulującymi rachunkowość.

8.5. Cena towaru po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego może ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach: kiedy cena towaru uległa zmianie na skutek błędu technicznego systemów informatycznych, korekty błędów (mających charakter przeoczenia) lub innych obiektywnych i ważnych przyczyn, niezależnych od Sprzedającego (jeżeli istnieją dowody na poparcie tych powodów). Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zakup towaru w nowej cenie, może anulować zamówienie, informując o tym Sprzedawcę za pośrednictwem TwójPokój.pl w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na stronie sklepu internetowego TwójPokój.pl. W przypadku anulowania zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu kwotę zapłaconą za anulowane zamówienie.

 

9. Dostawa towarów

9.1. Przy zamawianiu towaru Kupujący może wybrać jeden ze sposobów dostawy, określonych w szczegółowej ofercie sprzedawanego przez Sprzedającego towaru.

9.2. W przypadku wyboru przez Kupującego usługi dostawy do domu, podczas składania zamówienia:

9.2.1. Kupujący zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.

9.2.2. Kupujący zobowiązuje się do osobistego odbioru towaru. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru osobiście, mimo że towar został dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres, Sprzedający ma prawo przekazać towar innej osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Kupującego, a Kupującemu nie przysługuje prawo zgłaszania roszczeń dotyczących dostawy towaru nieodpowiedniej osobie. Więcej informacji o dostawie do domu TUTAJ.

9.2.3. Towary dostarcza Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel.

9.2.4. Opłata za usługę dostawy do domu nie obejmuje wniesienia zamówionego towaru - Kupujący może dodatkowo zamówić tę usługę. Warunki świadczenia usługi wniesienia towaru przedstawione są TUTAJ.

9.3. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru zamówienia w Magazynie towar należy odebrać nie później niż 5 (pięć) dni roboczych po uzyskaniu (telefonicznie lub e-mailem) informacji o możliwości odbioru towaru, jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem, lub od momentu złożenia zamówienia, jeżeli Kupujący wybrał formę płatności gotówką przy odbiorze.

9.4. Towar może odebrać nie tylko odbiorca wskazany w zamówieniu, ale także inna osoba wskazana przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

9.5. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu na warunkach określonych w Regulaminie dostaw. Kupujący przyjmuje, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może opóźnić się z powodu nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego skontaktowania się z Kupującym i uzgodnienia nowych warunków dostawy towaru. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru w terminie wskazanym w zamówieniu, a Strony nie uzgodnią dodatkowego terminu na dostawę towaru, Kupujący może skorzystać z przysługującego mu w pkt. 10.1 Regulaminu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru lub usługi.

9.6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towaru, jeżeli towar nie został dostarczony Kupującemu lub został dostarczony po terminie z winy osób trzecich niezwiązanych ze Sprzedającym i / lub  powodów niezależnych od Sprzedającego lub z powodu okoliczności zależnych od Kupującego.

9.7. W momencie przyjmowania towaru Kupujący zobowiązany jest wraz z kurierem, a w przypadku osobistego odbioru towaru na magazynie – z pracownikiem TwójPokój.pl lub jego upoważnionym przedstawicielem, sprawdzić stan przesyłki i towaru/ów oraz podpisać dokument odbioru przesyłki. Po podpisaniu przez Kupującego dokumentu przyjęcia przesyłki uważa się, że towar został przekazany w stanie należytym, bez uszkodzeń, których podstawą nie jest wada fabryczna oraz że nie ma niezgodności w elementach towaru (ów) (takich, które można stwierdzić podczas oględzin zewnętrznych towaru). Jeżeli Kupujący zauważy, że opakowanie nosi znamiona uszkodzenia (wgniecenia, zamoczenia lub inne uszkodzenia zewnętrzne), towar (y) jest (są) uszkodzony (e) i / lub wybrakowany (e), Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół szkody przy kurierze, a w przypadku osobistego odbioru towaru w Magazynie - wraz z pracownikiem TwójPokój.pl lub jego przedstawicielem - sporządzić w dowolnej formie protokół szkody / niezgodności przesyłki i / lub towaru. Jeżeli Kupujący nie dokona tych czynności, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie towaru, gdy przyczyną powstania takiej szkody nie jest wada fabryczna, a także za niezgodności w kompletacji towaru tylko wtedy, gdy niezgodności te można stwierdzić podczas oględzin towaru.

9.8. Ryzyko przypadkowej utraty towaru lub jego uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu.

9.9. Jeśli zgodnie z punktem 9.3. Regulaminu Kupujący nie odbierze towaru w wyznaczonym terminie lub nie może on zostać dostarczony, a Kupujący zapłacił za towar i jego dostawę, przedstawiciele kontaktują się ze Sprzedawcą w sprawie innego terminu i / lub sposobu dostawy towaru. Jeżeli Kupujący ponownie nie odbierze towaru lub niemożliwe będzie jego dostarczenie, zamówienie jest anulowane, równowartość ceny za towar zwracana jest Kupującemu, po potrąceniu opłat bankowych, jakie poniósł Sprzedawca za zrealizowane przelewu oraz ewentualną opłatę za dostawę towaru.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

10.1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży:

10.1.1. Kupujący będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, informując o tym Sprzedawcę. Kupujący nie może skorzystać z tego prawa, jeżeli nie jest konsumentem, a także w przypadkach określonych w pkt. 22 rozporządzenia Rady Ministrów nr 255 „Regulamin umów zawieranych na odległość” z dnia 20 maja 2014 r.

10.1.2. Kupujący informuje TwójPokój.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jeden z następujących sposobów: poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania na stronie) lub poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane drogą mailową na adres: info@yourroom.pl  lub pocztą na adres: Warszawa, 02-676 Postępu 19
20-234 Lublin. Po otrzymaniu oświadczenia od Kupującego, TwójPokój.pl zobowiązany jest niezwłocznie przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

10.1.3. Termin 14 (czternastu) dni przeznaczony na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży liczy się w następujący sposób: (a) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży - od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma zamówiony towar; (b) jeżeli Kupujący zamówił więcej niż jeden produkt w jednym zamówieniu, a produkty dostarczane zostały osobno - od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, poza przewoźnikiem, otrzyma ostatni produkt (c) jeśli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach - od dnia, w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, odbierze ostatnią partię lub część.

10.2. Procedura zwrotu towarów i pieniędzy

10.2.1. Kupujący zobowiązuje się odesłać towar do magazynu sklepu TwójPokój.pl, który znajduje się przy Warszawa, 02-676 Postępu 19, po uprzednim skontaktowaniu się z nami telefonicznie: +48223506535, bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

10.2.2. W okresie obowiązywania prawa odstąpienia od umowy Kupujący ma prawo korzystać z produktu w sposób, który pozwoli mu na określenie charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy (tak, jakby robił to w sklepie stacjonarnym). Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającą z używania jej poza podstawowym zakresem. Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy za towar, który jest zwracany z wadami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały wysłane przez Kupującego nieprawidłowo zapakowane, z niewłaściwym wskazaniem adresu, a także za zagubienie lub uszkodzenie przesyłki podczas drogi do Sprzedawcy.

10.2.3. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu kompletu towarów, jest on zobowiązany do zwrotu całego kompletu, to znaczy, Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do całego zestawu. W przypadku, gdy tylko jeden z towarów wchodzących w skład zestawu nie spełnia wymagań określonych w pkt. 10.2.2 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia całego zwracanego towaru.

10.2.4. Jeżeli Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania oświadczenia Kupującego do Sprzedawcy, a jeżeli Kupujący nie zwrócił towaru Sprzedającemu w terminie przewidzianym w niniejszym punkcie, termin ten liczony jest od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

10.2.5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Maksymalne koszty mogą wynosić około 170,00 PLN.

10.2.6. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.

 

11. Gwarancja jakości towaru

11.1. Wszystkie towary oferowane przez sklep internetowy TwójPokój.pl objęte są gwarancją, która zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Republiki Łotewskiej jest ważna przez 24 miesiące od daty otrzymania towaru.

11.2. Informacje dotyczące warunków gwarancji można znaleźć TUTAJ.

 

12. Prawa Kupującego w przypadku przekazania mu towaru niezgodnego z umową

12.1. Kupujący, któremu sprzedano lub wydano towar niezgodny z warunkami umowy, ma prawo żądać od Sprzedawcy wykonania jednej z następujących czynności:

• wyeliminowania niezgodności towaru;
• wymiany towaru na taki, który zapewni dotrzymanie warunków umowy;
• obniżenia ceny towaru;
• odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów za niezgodny z warunkami umowy towar.

12.2. Przede wszystkim Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego nieodpłatnego usunięcia niezgodności towaru z umową lub wymiany towaru nieodpłatnie, chyba że jest to niemożliwe lub nieproporcjonalne.

12.3. Usunięcie niezgodności towaru z umową lub wymianę uważa się za nieproporcjonalne, jeżeli Sprzedawca poniesie koszty, które są nieproporcjonalne w stosunku do innych, alternatywnych środków określonych w punkcie 12.1, biorąc pod uwagę:

• cenę towaru bez niezgodności;
• rodzaj niezgodności;
• czy korzystanie z alternatywy powoduje znaczne niedogodności dla Kupującego.

12.4. Towar podlega wymianie lub jego niezgodność powinna zostać usunięta nieodpłatnie (w tym bez zwrotu kosztów przesłania towaru, pracy, materiałów itp.) oraz w rozsądnym terminie, bez powodowania niedogodności dla Kupującego oraz z uwzględnieniem właściwości towaru i celu jego użytkowania.

12.5. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i zwrot pieniędzy za towar, jeżeli Sprzedawca nie usunął niezgodności towaru z umową w rozsądnym terminie lub nie dokonał wymiany towaru zgodnie z warunkami umowy, lub jeżeli przeprowadzane czynności powodują znaczne niedogodności dla Kupującego. Obniżenie ceny, rozwiązanie umowy lub zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów, używanie towaru lub korzyść, jaką Kupujący otrzymał podczas używaniu towaru mogą być uwzględnione, co jest odpowiednio uzgodnione między Stronami.

12.6. Jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna i nie wpływa w znaczący sposób na możliwość korzystania z towaru, Kupujący nie może żądać od Sprzedającego rozwiązania umowy i zwrotu kosztów za towar. Niezgodność towaru z umową uważa się za nieistotną, jeżeli nie prowadzi ona do znacznego obniżenia jakości głównej funkcji towaru lub jego użytkowania i można ją usunąć bez wizualnie wykrywalnej zmiany wyglądu towaru.

12.7. Jeżeli nieprawidłowy lub złej jakości montaż towaru spowodował niezgodność z umową, a towar został zmontowany przez Sprzedającego lub osobę trzecią (na podstawie umowy ze Sprzedającym), towar uważa się za niezgodny z umową, a Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie.

12.8. Dostawa towarów o dużych gabarytach oraz towarów o wadze powyżej 10 kg niespełniających warunków umowy, w celu wymiany lub rozwiązania umowy, odbywa się na koszt Sprzedawcy. W przypadku odmowy dostarczenia towaru przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo dostarczyć towar samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, ale na koszt Sprzedającego.

12.9. W przypadku dostarczenia towaru przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić koszty poniesione za dostawę towaru w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu potwierdzającego poniesione koszty.

 

13. Odpowiedzialność

13.1. Kupujący jest odpowiedzialny za niezgodne z prawem działania popełnione na stronie internetowej TwójPokój.pl.

13.2. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku powstania szkody wynikającej z faktu, iż Kupujący wbrew zaleceniu Sprzedawcy i swojemu obowiązkowi nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Polityką przetwarzania danych osobowych, mimo że taka możliwość została mu dana.

 

14. Wymiana informacji

14.1. Wszelka komunikacja związana z zakupem towarów TwójPokój.pl odbywa się za pośrednictwem TwójPokój.pl, z wykorzystaniem kontaktów wskazanych na stronie sklepu internetowego TwójPokój.pl.

14.2. TwójPokój.pl, w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz Polityce przetwarzania danych osobowych, przesyła wszelkie powiadomienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy zamawianiu towaru lub SMS na wskazany przez niego numer telefonu.

 

15. Procedura rozpatrywania reklamacji

15.1.       Wszelkie spory między Kupującym a Sprzedającym będą rozstrzygane na drodze negocjacji.

15.2.       Jeżeli sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nie można rozstrzygnąć na drodze negocjacji, Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu pisemny wniosek, w którym ukazane są:

1)     Imię, nazwisko, adres zamieszkania i dane kontaktowe;
2)     Data złożenia wniosku;
3)     charakter sporu, roszczenia oraz ich uzasadnienie..

15.3.       Wniosek składany drogą elektroniczną nie wymaga podpisu.

15.4.       Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających transakcję, a także inne dokumenty uzasadniające wniosek (jeśli to możliwe).

15.5.       Sprzedający ma obowiązek udzielić Kupującemu pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku oraz poinformować o możliwym sposobie rozpatrzenia reklamacji lub rozstrzygnięcia sporu, jeżeli w tym okresie nie doszło do porozumienia między Stronami odnośnie realizacji reklamacji.

15.6.       Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można ustosunkować się do wniosku Kupującego w terminie wskazanym w punkcie 15.5., Sprzedający powinien niezwłocznie powiadomić Kupującego pisemnie, wskazując rozsądny termin, w którym zostanie udzielona odpowiedź, oraz przyczyny przedłużenia terminu.

15.7.       Jeżeli Kupujący jest zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedającego, spór uważa się za rozwiązany.

15.8.       Jeżeli Sprzedający nie odpowie na żądanie Kupującego w terminie określonym w pkt. 15.5. i 15.6., uważa się, że Sprzedający odmawia spełnienia żądania Kupującego.

15.9.       Jeżeli Sprzedający odmówi spełnienia żądania Kupującego lub Kupujący nie będzie zadowolony z rozwiązania zaproponowanego przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo skontaktować się z:

• Centrum Ochrony Praw Konsumenta (Brīvības iela 55, Ryga, LV 1010, e-mail: pasts@ptac.gov.lv, tel .: +371 65452554, faks: +371 67388634, na stronie internetowej www.ptac.gov.lv o pomoc w rozwiązywaniu sporów;
• Europejskie Centrum Konsumenckie.
• Sąd.

 

16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin został sporządzony zgodnie z aktami prawnymi Republiki Łotewskiej.

16.2. Stosunki powstałe na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu Republiki Łotewskiej.


Używamy plików cookies, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej. Kontynuując korzystanie z witryny, akceptujesz naszą politykę dotyczącą plików cookies. Czytaj więcej.