Polityka przetwarzania danych osobowych TwójPokój.pl

1.          Postanowienia ogólne

1.1. Celem Polityki przetwarzania danych osobowych (dalej - Polityka) jest określenie kolejności, w jakiej TwójPokój.pl przetwarza (gromadzenie, rejestracja, wprowadzanie, przechowywanie, systematyzacja, wykorzystywanie, przekazywanie, usuwanie itp.) danych osobowych.

1.2. Przetwarzając dane osobowe, TwójPokój.pl przestrzega przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących na terytorium Polski  w zakresie ochrony danych osobowych, przepisów i zasad wydanych przez odpowiednie instytucje, a także przepisów Unii Europejskiej.

1.3. Polityka dotyczy osób, których dane osobowe są przetwarzane przez TwójPokój.pl.

1.4. Definicje:

1.4.1.     Osoba, której dane dotyczą – zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim na podstawie identyfikatorów, takich jak imię i nazwisko, numer NIP, dane miejsca zamieszkania i adres IP, lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

1.4.2.     Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej, której dane dotyczą;

1.4.3.     Administrator – osoba fizyczna lub prawna, agencja lub inna struktura, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.4.4.     Kraje trzecie – kraje, które leżą poza terytorium Unii Europejskiej;

1.4.5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

2.     Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest JUSU ISTABA Sp.Zoo, PL69 1090 2688 0000 0001 4832 4206, Adres rejestracji, korespondencji: W pomieszczeniach biura TwójPokój.pl pod adresem Warszawa, 02-676 Postępu 19, NIP:9462706667.

2.2. Dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub W pomieszczeniach biura TwójPokój.pl pod adresem Warszawa, 02-676 Postępu 19 zainstalowany jest monitoring..

2.3. Kategorie danych osobowych zależą od usług, z których korzysta klient.

2.4. Kategorie danych osobowych, które TwójPokój.pl otrzymuje, przesyła i przetwarza:

2.4.1.     Dane, które klient sam udostępnił TwójPokój.pl;

2.4.2.     Imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia;

2.4.3.     Adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail;

2.4.4.     Dane konta bankowego;

2.4.5.     Nagrania i zdjęcia z monitoringu;

2.4.6.     Nagrania rozmów telefonicznych;

2.4.7.     Dane komunikacyjne. Informacje z adresu e-mail - dane prowadzonej przez klienta komunikacji z TwójPokój.pl;

2.4.8.     Pliki cookie, dane o odwiedzaniu strony głównej TwójPokój.pl;

2.4.9.     Dane, czas, ilość wyświetleń na stronach internetowych.

 

3.     Ogólne podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Klient, jako osoba, której dane dotyczą, sam wyraża zgodę (zgoda osoby, której dane dotyczą) na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda klienta to dobrowolna decyzja, którą klient może w każdej chwili wyraźić lub cofnąć, tym samym zezwalając lub zakazując TwójPokój.pl przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ani na jakość otrzymanych usług, których zgoda dotyczyła przed jej cofnięciem.

3.2. W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3.3. Obowiązki prawne Administratora TwójPokój.pl (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). TwójPokój.pl jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych klienta w celu wypełnienia obowiązku prawnego na nim ciążącego.

3.4. Interesy realizowane przez TwójPokój.pl (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) uzasadnione są świadczeniem wysokiej jakości usług, bezpieczeństwa TwójPokój.pl, pracowników i klientów. TwójPokój.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe klienta w zakresie, w jakim jest to obiektywnie niezbędne i wystarczające do świadczenia wysokiej jakości, wygodnej i terminowej obsługi. A także do tworzenia i utrzymywania wewnętrznych zasobów procesów TwójPokój.pl.

3.5. W celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO). W takich przypadkach podstawa przetwarzania musi być określona w prawie państwa, któremu podlega administrator .

 

4.     Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych przez TwójPokój.pl

4.1. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z klientem, w tym telefonicznie, prowadzenia księgowości oraz rachunkowości podatkowej

4.1.1.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

-        Zawarcie i wykonanie umowy, której jedną stroną jest osoba, której dane dotyczą, a drugą TwójPokój.pl lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

-        Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

-        Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

4.1.2.     Cel przetwarzania danych osobowych:

-        W celu świadczenia wysokiej jakości usług, TwójPokój.pl przetwarza niektóre dane osobowe, które są zbierane przed zawarciem umowy lub w trakcie obowiązywania już zawartej umowy;

-        W celu oceny zdolności klienta do wypełnienia zobowiązań umownych;

-        W celu właściwego zarządzania przepływami pieniężnymi, administrowania płatności i długów klientów.

4.2. Małe pliki tekstoweTwójPokój.pl

4.2.1.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

4.2.2.     Cel przetwarzania danych osobowych - TwójPokój.pl na swojej stronie internetowej używa małych plików tekstowych. Małe pliki tekstowe służą do zbierania danych o korzystaniu z witryny i tym samym możliwości jej ulepszania.

4.3. Rozpatrywanie wniosków, formularzy i reklamacji, rozwiązywanie zgłoszonych przez klientów TwójPokój.pl skarg

4.3.1.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4.3.2.     Cel przetwarzania danych osobowych – komunikacja osoby, której dane dotyczą oraz TwójPokój.pl, w celu odpowiedzi na zapytania, wnioski, skargi lub wszelkie próby kontaktu (w tym pocztą, e-mailem itp.). Przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa oraz umowy (transakcji), której zapytania dotyczą.

4.4. Monitoring

4.4.1.     W pomieszczeniach biura TwójPokój.pl pod adresem Warszawa, 02-676 Postępu 19 zainstalowany jest monitoring.

4.4.2.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – prawnie uzasadnione interesy TwójPokój.pl (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

4.4.3.     Cel przetwarzania danych osobowych – zapobieganie lub ujawnianie czynów przestępczych w związku z ochroną obiektu w celu zapobiegania i niedopuszczenia do ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzkiego i infrastruktury TwójPokój.pl

4.5. Obsługa klienta, marketing, nagrywanie rozmów telefonicznych

4.5.1.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych -  zawarcie i wykonanie umowy, której jedną stroną jest osoba, której dane dotyczą, a drugą TwójPokój.pl lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), prawnie uzasadnione interesy TwójPokój.pl (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4.5.2.     Cel przetwarzania danych osobowych - w celu świadczenia wysokiej jakości usług, TwójPokój.pl przetwarza niektóre dane osobowe, które są zbierane przed zawarciem umowy lub w trakcie obowiązywania już zawartej umowy, udzielanie klientom wsparcia technicznego w związku ze świadczonymi usługami, podnoszenie jakości obsługi, badania marketingowe, rejestrowanie reklamacji otrzymywanych telefonicznie.

 

5.     Odbiorcy danych osobowych

5.1. Kategorie odbiorców danych osobowych:

5.1.1.     Administrator danych osobowych;

5.1.2.     Osoba, której dane dotyczą;

5.1.3.     Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem;.

5.2. TwójPokój.pl nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych ani innych informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi lub trwania umowy, za wyjątkiem:

5.2.1.     Jeżeli w ramach zawartej umowy konieczne jest przekazanie danych odpowiedniej osobie trzeciej, w celu wykonywania funkcji niezbędnych do spełnienia warunków umowy lub wykonywania funkcji delegowanych przez prawo;

5.2.2.     Na podstawie jasnej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą;

5.2.3.     Osobom przewidzianym zewnętrznymi aktami regulacyjnymi na podstawie ich uzasadnionego wniosku, w określonej kolejności i objętości przewidzianej w zewnętrznych aktach regulacyjnych.

 

6.     Okres przetwarzania danych osobowych

6.1. TwójPokój.pl przechowuje i przetwarza dane dopóki spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

6.1.1.     Obowiązuje umowa zawarta między TwójPokój.pl a osobą, której dotyczą dane;

6.1.2.     TwójPokój.pl lub osoba, której dotyczą dane w sposób określony przez zewnętrzne akty regulacyjne mogą realizować swoje prawnie uzasadnione interesy (na przykład złożyć pozew w sądzie, podtrzymywać pozew w sądzie);

6.1.3.     TwójPokój.pl ma prawny obowiązek przechowywania danych osobowych;

6.1.4.     Obowiązuje zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie odpowiednich danych wsobowych, jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.

6.1.5.     Zapisy rozmów telefonicznych przechowywane są przez 3 miesiące.

 

7.     Bezpieczeństwo danych osobowych

7.1. TwójPokój.pl dba o poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, przestrzega praw osób fizycznych do legalności przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie poufności przetwarzania danych, korzystając z odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, finansowych i technicznych.

7.2. Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG), z wyjątkiem małych plików tekstowych (patrz: Polityka prywatności Google i wykorzystywanie dancyh osobowych przez Google Analytics).

 

8.      Prawa osób, których dane dotyczą

8.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych i podstawach prawnych przetwarzania przez TwójPokój.pl.

8.2. Zgodnie z przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo zażądać dostępu do zebranych przez TwójPokój.pl swoich danych osobowych, uzupełnić je, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu TwójPokój.pl, a także przenosić swoje dane osobowe oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8.3. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć:

8.3.1.     Za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Warszawa, 02-676 Postępu 19
20-234 Lublin

8.3.2.      Poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

8.4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.


Używamy plików cookies, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej. Kontynuując korzystanie z witryny, akceptujesz naszą politykę dotyczącą plików cookies. Czytaj więcej.